top of page

Toimintasuunnitelma (Toimintasuunnitelma)

Toimintasuunnitelma   on tärkein asiakirja, joka sisältää tietoa organisaation vuosittaisesta toiminnasta.  Liiketoimintasuunnitelma on peruskirjan jälkeen toiseksi tärkein asiakirja, joka määrittelee organisaation toiminnan. Toimintasuunnitelma velvoittaa ja valtuuttaa hallituksen toteuttamaan siinä lueteltuja toimia ja saavuttamaan organisaatiolle asetetut tavoitteet. Plan  tiedottaa myös jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja mahdollisille sponsoreilleen organisaation tavoitteista. Suunnitelman lisänä on budjetti, josta käy ilmi, kuinka paljon toiminnan toteuttamiseen on varattu rahaa ja rahoituslähteet.

Toimintasuunnitelman sisältö

Miltä suunnitelma näyttää, on täysin organisaation päätettävissä.  Suunnitelman sisällön tulee heijastaa organisaation viestiä, ja valmisteluvaiheessa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi organisaatio on olemassa, ts. mikä on sen toiminnan tarkoitus? Vastaus tähän kysymykseen löytyy järjestön peruskirjasta.

 • Miten organisaatio saavuttaa tavoitteensa, eli mikä on sen päätoiminta? Vastaus tähän kysymykseen löytyy toimintaraporteista.

 • Mitkä ovat organisaation tavoitteet nyt ja pitkällä aikavälillä? Ne voivat tulla suoraan jäsenten tai hallituksen aloitteista ja toisaalta aikaisemmista työsuunnitelmista.

 • Mitä käynnissä olevia projekteja on jatkettava tai saatettava päätökseen? Vastaus tähän kysymykseen löytyy aiemmista suunnitelmista ja raporteista pitkistä projekteista.

 • Mitä kehittämisvaihtoehtoja organisaatiolla on? Vastaukset tähän kysymykseen saadaan hallituksen jäsenten ja jäsenten aloitteista.  Nykyinen hallitus voi ja sen pitäisi myös tehdä kehitysehdotuksia.

Toimintasuunnitelman rakenne

Hyvä toimintasuunnitelma:

 1. Sisältää lyhyen yleiskatsauksen siitä, mikä organisaatio on ja mitä se tekee. Tällaisen yleiskatsauksen pitäisi auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin organisaation tavoitteet.

 2. Luetteloi erityiset keinot saavuttaa organisaation tavoitteet. Hyvässä suunnitelmassa on parasta välttää epätarkkoja kielenkäyttöä (kuten "haluamme, toivomme jne.").

 3. On realistinen: älä sisällytä vuosisuunnitelmaan tehtäviä, joita ei odoteta toteutuvan vuoden aikana. Tavoitteet voivat kuitenkin olla kunnianhimoisia.

 4. Se mahdollistaa tehtävien ja tavoitteiden toteutumisen seurannan: erityisesti suurissa organisaatioissa, joissa on paljon toimintaa, kannattaa suunnitelmaan merkitä myös, miten tavoitteiden saavuttamista seurataan.

 5. Edustaa kumppaneita ja osallistujia toiminnassa. Tämä antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden tuntea, että heidän panoksellaan on merkitystä.

 6. Saatavilla organisaation jäsenille ja muille kiinnostuneille esimerkiksi verkkosivulla tai jaetulla palvelimella.

 

Toimintasuunnitelman tekemiseen on monia tapoja, ja organisaatiolle sopivin malli voidaan valita vain kokeilemalla. Jotkut organisaatiot kirjaavat vain vuoden päätavoitteet antamaan niille enemmän painoarvoa, kun taas toiset kuvaavat kaiken toiminnan erittäin yksityiskohtaisesti, jotta kaikki ideat ja aikomukset ovat perusteellisesti ilmaistuja ja siten sitovia.

Joka tapauksessa on toivottavaa, että toimintasuunnitelma on ytimekäs ja viesti selkeä ja täsmällinen. Toimintasuunnitelmasta on parempi tehdä tiiviimpi kuin liian yksityiskohtainen. Jos organisaatiosi tarvitsee pidemmän suunnitelman, on parasta lisätä sisällysluettelo ja sivutus, jotta se on helpompi lukea.

Suunnitelman valmistelu

Alla kuvataan kaksi mahdollista toimintasuunnitelmaprosessin mallia.

 

(MUTTA)

 1. Tietoa kerätään jatkuvasti läpi vuoden avoimen palautelomakkeen, verkkosivun ja viikoittaisten aivoriihitapaamisten kautta, joissa osallistujat voivat osallistua toimintasuunnitelmaan.

 2. Sitten pidetään osallistujien yleiskokous, jossa jo kehitettyjen aloitteiden määrää voidaan vähentää.

 3. Kaavaluonnos valmistellaan hyväksyttäväksi syyskokouksessa.

 4. Hallitus muokkaa luonnosta tammi-helmikuussa organisaation prioriteettien mukaisesti.

 5. Kevätkokous hyväksyy lopullisen suunnitelman hallituksen esityksen perusteella.

 

(B)

 1. Ideoita pyydetään yhdistyksen jäseniltä.

 2. Hallitus käsittelee vanhoja suunnitelmia ja vuosikertomuksia. 

 3. Puheenjohtaja laatii toiminta-alueillaan hankkeen ja antaa sen hallituksen käsiteltäväksi.

 4. Hallitus käsittelee asiakirjan ja esittää sen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi tilikauden alussa, esimerkiksi samassa kokouksessa kuin tilinpäätöksen hyväksyminen.

 5. Suunnitelman toteutumista valvotaan organisaation hyväksymällä tavalla.

Näitä malleja ei sellaisenaan voida pitää pakollisena prosessina tietyn organisaation toimintasuunnitelman laadinnassa, mutta ne voivat tehdä prosessista osallistavamman ja siten organisaation jäsenten kannalta perustellumman.

Toimintasuunnitelma

Vuosikertomus (Toimintakertomus)

Члены организации руководят деятельностью  правления  в соответствии с  планом  и  budjetti . Hallitus puolestaan raportoi toiminnastaan yhdistyksen jäsenille vuoden lopussa -   tilinpäätöksessä _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d vuosikertomuksessa. Toimintakertomuksesta käy ilmi, miten hallitus on toteuttanut yhdistyksen toimintasuunnitelmaa kuluneen vuoden aikana. Periaatteessa kaikki suunnitelmassa mainittu tulee tavalla tai toisella mainita toimintakertomuksessa. Suunnitelmassa kuvataan, mitä vuoden aikana tulee tehdä. Vuosikertomus puolestaan kertoo, kuinka kaikki meni.

Vuosikertomus on yhteenveto organisaation toiminnasta ja tärkeistä tapahtumista yhden vuoden ajalta.  Lisäksi raportissa kerrotaan kaikille sidosryhmille siitä, mitä organisaatiolle on pidetty tärkeänä aiemmin.

 

Vuosikertomuksen valmistelu

Hallitus vastaa vuosikertomuksen laatimisesta. Vuosikertomuksen tyyli ja muoto ovat mielivaltaisia, mutta toivotaan, että tiedot esitetään lukijalle sopivassa muodossa - ytimekkäästi, johdonmukaisesti ja täsmällisesti. Jos vuoden aikana on kehitetty uusia hankkeita, joita ei ole mainittu toimintasuunnitelmassa, ne tulee raportoida vuosikertomuksessa.  Jos suunnitelman mukaista toimintaa ei toteutettu, raportissa tulee selittää miksi näin tapahtui.

Vuosikertomuksessa on suorituksen arvioinnin lisäksi tarpeen tehdä johtopäätöksiä. Mikä projekti onnistui? Jotain meni pieleen? Miksi se tapahtui? Vuosikertomus voi olla arvokas dokumentti ja auttaa välttämään mahdollisesti jo tehtyjä virheitä.  Raportissa tulee olla myös organisaation hallituksessa ja muissa elimissä olleiden henkilöiden nimet.

Vuosikertomuksessa tulee käsitellä myös organisaation taloushallintoa ja taloudellista kehitystä. Vuosikertomuksesta tulee kertoa esimerkiksi, jäikö organisaation liikevaihto odotettua pienemmäksi vai käytettiinkö rahaa suunniteltua enemmän. Vuosikertomus voidaan siis saada valmiiksi vasta tuloslaskelman ja taseen valmistuttua. Kaikki muut vuosikertomuksen osat voidaan kirjoittaa aikaisemmin.

Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ne käsitellään  yhdistyksen kokouksessa . Ennen kokousta kertomus (sisältäen tilinpäätöksen) toimitetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi  .

Toimintakertomus

Budjetti

Budjetti on organisaation taloussuunnitelma tilikaudelle. Siten se kertoo, kuinka paljon tuloja odotetaan saavan 12 kuukauden tilikauden aikana sekä kuinka paljon rahaa on tarkoitus käyttää. Budjetti täydentää toimintasuunnitelmaa selittämällä, mitä taloudellisia resursseja käytetään toimintasuunnitelman hankkeiden toteuttamiseen ja mistä nämä varat tulevat.

Budjetti siis valtuuttaa hallituksen käyttämään toimintaan osoitetut varat ja toisaalta velvoittaa olemaan ylittämättä arvioitua budjettia ja käyttämään varat budjetin mukaisesti. Siksi budjetti tulee aina laatia toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintasuunnitelmaan voidaan merkitä, miten budjetissa ilmoitetut varat toteutetaan. Esimerkiksi kun budjetin mukaan kerätään 2 000 euroa, toimintasuunnitelmassa kerrotaan, että 1 000 euroa kerätään käsitöiden myynnistä lastenjuhlissa ja 1 000 euroa urheilukilpailuihin osallistumisesta.

Budjetin valmistelu

Talousarvio, kuten toimintasuunnitelma, tulee hyväksyä yhtiökokouksessa.  Tärkeimmät budjettiin sisällytettävät kohdat:

 • Rahat kohdennetaan toimintasuunnitelmassa määriteltyihin toimintoihin.

 • Rahoituslähteet: apurahat, varainhankinta, jäsenmaksu jne.

Talousarvion tulee sisältää kaikki varainhoitovuoden odotettavissa olevat menot ja tulot. Tietenkin kaikkea on mahdotonta ennakoida etukäteen, mutta myös odottamattomia kuluja varten on varattava tietty määrä. Mutta mikä tärkeintä, budjetissa näkyy, mistä saa rahaa kattamaan kaikki kulut.

Budjetti ei saa olla alijäämäinen eli tappiollinen paitsi silloin, kun samana vuonna ollaan toteuttamassa suurta hanketta, johon on kerätty varoja aikaisempina vuosina.  olla ylijäämäinen, koska rooli organisaation tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan harjoittaa sosiaalista toimintaa, joten kaikki kerätyt varat tulee käyttää toiminnan laajentamiseen ja parantamiseen, ei säästöihin. Toisin sanoen kokonaisbudjetin pitäisi olla lähellä nollaa.

Periaatteessa organisaatiolla on oikeus voittoon. Mutta tietysti suuria voittoja kohtuuttomasti saavan organisaation toiminta herättää veropalvelujen huomion.

Budjetin rakenne

Budjetteja on monenlaisia, mutta on tärkeää, että budjetti on rakenteeltaan samanlainen kuin   tuloslaskelma  . Muuten arvioinnin tekeminen vuoden lopussa on melko vaikeaa. Tavallisin ja ammattimaisin tapa budjetoida on malli, jossa on neljä pääosaa:

 1. Liiketoiminnan tuotot (jos sellaisia on) ja kulut

 2. Varainkeruu, kuten jäsenmaksut

 3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta, ts. säästötilikorot (jos sellaisia on) tai pankkitilin ylläpitomaksuja

 4. Rahoitus (avustukset).

Isomman organisaation varsinainen toiminta voidaan myös jakaa eri alakategorioihin, kuten kulttuuritoimintaan, edunvalvontatoimintaan jne.

Myös yhteisön käyttämien laitteiden poistot sisältyvät varsinaisiin liiketoimiin. Näin ollen poistot ovat arvio laitteiden poistoista tilikauden aikana, ja mitä enemmän laitteita, kuten audiolaitteita tai tietokoneita, organisaatio käyttää, sitä suurempi poisto on.

Poistojen jälkeen ilmoitetaan yleensä rahoitustuotot ja mahdolliset kulut. Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tulot ja kulut lasketaan yleensä yhteen ennen erilaisten rahoituksen (myös apurahojen) jakamista. Tämä tulo/kulusaldo esitetään erillisellä rivillä.

Budjetin alimmalla rivillä näkyy arvio koko tilikauden tuloksesta, ts.

tilikauden tulos = aiemmin laskettu tulo/meno saldo + rahoitustoiminta + rahoitus / avustukset

Budjetissa on tapana antaa tiedot kuluneen tilikauden voitoista ja tappioista, mikä helpottaa kulujen ja tulojen vertaamista aiemmin käyttöön otettuihin taloudellisiin indikaattoreihin.

Talousarvio
bottom of page