top of page

Hallitus ja sen tehtävät

Valvontaa ja vaikuttamista organisaatiossa suorittaa jäsenkokous, mutta hallitus vastaa toiminnan toteuttamisesta ja hallinnosta. Käytännössä hallitus edustaa organisaatiota ja johtaa sitä.

 

Hallituksen vastuualueet

Hallituksen valtuudet ja vastuut määrää yhdistyksen kokous.  Hallituksen pääasialliset tehtävät ovat:

  1. Valmistele organisaation kokoukset, mukaan lukien suositukset ja aloitteet organisaation jäseniltä ja hallituksen jäseniltä.

  2. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset, mukaan lukien suunnitellun toiminnan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

  3. Suorittaa yhdistyksen peruskirjan määräämät tehtävät.

  4. Edustustehtävän suorittaminen: edustaa organisaatiota, ottaa tietty asema, muodostaa suhteita ja huolehtia sen jäsenten eduista.

  5. Hallitse sekä taloutta että organisaation päivittäistä toimintaa.

  6. Uusien jäsenten ottaminen ja rekisterin pitäminen: lain mukaan jäsenasiat hoitaa yhdistyksen hallitus.

  7. Osallistu järjestön toiminnan kehittämiseen: koska aina ei objektiivisista syistä ole mahdollista kutsua jäsenkokousta koolle, on hallitus velvollinen reagoimaan muutoksiin ja suuntaamaan järjestön toiminnan kehittämistä._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Hallitus hoitaa tehtävänsä lainsäädännön, työjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten perusteella.

Mikä taulussa on vialla:

  • Muutos  organisaation peruskirjan  

  • Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenten valinta, korvaaminen tai erottaminen

  • Tilintarkastajien valinta , korvaaminen tai erottaminen

  • Tilinpäätöksen hyväksyminen tai kumoaminen

  • Kiinteistön myynti tai kiinnitys tai muu tärkeä taloudellinen päätös

  • Toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen

Hallituksen vastuu

Koska hallitus käyttää toimeenpanovaltaa organisaatiossa, se vastaa myös toiminnastaan kolmella eri tasolla:

  1. Jäsenvastuu:  hallituksen on noudatettava kokouksen päätöksiä. Jos hallitus ei noudata niitä tai muuten kyseenalaistaa toimintansa, hallitus voidaan lakkauttaa yhtiökokouksen päätöksellä toimikautensa aikana. Hallituksen purkamiseen ei tarvita muuta perustetta kuin luottamuksen menetys.

  2. Vahingonkorvausvastuu:  hallitus ja sen jäsenet ovat velvollisia korvaamaan yhdistykselle tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot. Vahinko on näytettävä toteen: organisaatiolle on aiheutettava merkittävää haittaa ja todistettava, että vahinko on aiheutunut hallituksen tai hallituksen jäsenen toimesta.

  3. Rikosoikeudellinen vastuu:  jos hallitus syyllistyy rikokseen yhdistyksen toiminnassa, siitä on vastuussa hallitus tai sen jäsenet, ei järjestö. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa asia ei kuulu rikoslain piiriin, jolloin organisaatio voi olla vastuussa (esim. sopimukset, tappiot, velat). 

Hallituksen jäsenten vastuut

Yhdistyslaki edellyttää, että hallituksella on oltava puheenjohtaja. Muut tehtävät ja säännöt määrätään peruskirjassa. Niille hallituksen jäsenille, joilla ei ole lakisääteisiä vastuita, vastuut jaetaan hallituksen päätöksellä.  Maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi on toivottavaa, että jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualue kaikkien hallituksen jäsenten yhteisten tehtävien lisäksi.

Hallituksen jäsenten tehtäviä jaettaessa tulee ottaa huomioon:

  • Mitä työjärjestys sanoo: mitä tehtäviä hallituksessa tulee olla ja mitä tehtäviä on suoritettava vuoden aikana?

  • Mitkä ovat vuosisuunnitelman painopisteet?

  • Mitä erityistietoja tai -taitoja hallituksen jäsenillä on organisaation lisäarvon tuottamiseksi?

  • Kuinka paljon aikaa hallituksen jäsenten tulee käyttää tehtäviinsä?

bottom of page